Zoznam prianíPorovnanie

Reklamačný poriadok

1. Reklamačný poriadok

1.1 Predávajúci zodpovedá za chybný tovar tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku uvedeného na internetovej stránke webshop.hriadel.sk

1.2 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

1.3 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke webshop.hriadel.sk. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

1.4 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

1.5 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri preberaní tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

1.6 Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu predávajúcemu spolu s originálnym obalom tovaru a záručným listom. Ak tovar vykazuje chyby, zákazník má právo uplatniť reklamáciu tak, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a umiestni ho na internetovej stránke webshop.hriadel.sk. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah chýb tovaru. Kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný, začína dňom, kedy sú splnené všetky tieto podmienky:

a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu
b) vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru osobou určenou predávajúcim, resp. zaslanie fotodokumentácie spolu s formulárom.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo na prevádzku).

1.7 Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

1.8 Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej forme, v ktorom je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s § 18 ods. 5 zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 622 a ustanovenia § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

1.9 Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ustanovení § 622 a ustanovení § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

1.10 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

1.11 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť chybný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

1.12 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
- nepredložením záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru
- neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru
- uplynutím záručnej doby tovaru
- mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú podmienkam uvedeným v návode na použitie
- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
- poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, obsluhou alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na použitie, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
- poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
- poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením
- neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
- zásahom do tovaru neoprávnenej osoby

1.13 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
- odovzdaním opraveného tovaru
- výmenou tovaru
- vrátením kúpnej ceny
- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
- písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia
- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

1.14 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

1.15 Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy a plynie odo dňa prevzatia tovaru. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

1.16 Na dodaný tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, ale životnosť niektorých produktov môže byť výrazne kratšia. Odporúčame preto prečítať si návod na použitie, informácie uvedené pri tovare. Životnosť tovaru zodpovedá približnej životnosti produktov (životnosti nie sú presné a môžu byť ovplyvnené intenzitou užívania).

1.17 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový tovar plynie záručná doba od prevzatia pôvodného tovaru.


1.18 Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

1.19 Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 7.9 týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie chyby alebo

b) predávajúci chybný tovar vymení

1.20 Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 7.9 týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu za chybný tovar.

Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne. Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar, je doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

1.21 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

Osoba zodpovedna za vybavenie reklamácií: Ing. Róbert Nagy (0911 501 139 )

Formulár na stiahnutie nájdete tu